Integritetspolicy för Stålhästen Cyklar AB

Stålhästen Cyklar AB arbetar med och prioriterar din integritet. Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. I den här integritetspolicyn informerar vi dig om hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. När du handlar hos oss behandlar vi dina personuppgifter framförallt i syfte att genomföra ditt köp och fullgöra de skyldigheter som följer av avtalet med dig som kund.

Vem är ansvarig?
Vem är ansvarig för dina personuppgifter? Stålhästen Cyklar AB med organisationsnummer 556235–7383 ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig) när vi behandlar dina uppgifter för egna ändamål.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter e-postadress [email protected]. Vår postadress är Stålhästen Cyklar AB, Tomtebogatan 30, 113 38 Stockholm.
Notera att de villkor som gäller för ditt köp följer av våra köpevillkor.

När du handlar hos oss
För att vi ska kunna fullgöra ditt köp krävs att vi behandlar uppgifter om dig. Om du inte anger dina uppgifter kommer vi inte kunna genomföra ditt köp hos oss. Vi måste även behandla dina uppgifter för att följa lagstadgade eller andra krav, exempelvis bokföringslagens krav på att spara uppgifter.

Ändamål: För att kunna hantera ditt köp

Behandlingar som utförs:

För att kunna avisera och leverera köpta varor och vid leverans dela dina uppgifter med

För att hantera en eventuell ångerrätt

För att ersätta externa samarbetspartner inom digitala kanaler i de fall ett köp online kanaler i de fall ett köp online denna.

Personuppgifter som behandlas:

Kontaktuppgifter: namn, postadress, e-postadress och mobilnummer.

Ordernummer

Sändningsnummer

Orderinformation

Betalinformation

IP-adress

Laglig grund:
Fullgörande av köpeavtalet.

Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: 36 mån för att kunna hantera ev reklamations- och garantiärenden.

Ändamål: För att kunna hantera serviceärenden

Behandlingar som utförs:

För att kunna hantera ditt kundserviceärende när vi kommunicerar med dig via e-post, telefon, chatt eller i våra sociala kanaler.

Personuppgifter som
behandlas:

Kontaktuppgifter: namn, postadress, e-postadress och mobilnummer.

Orderinformation

Laglig grund:

Berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod: Personuppgifterna ligger kvar i flödet på sociala medier.

Ändamål: För att fullfölja rättsliga förpliktelser

Behandlingar som utförs:

För att följa penningtvättslagstiftning

För att följa bokföringslagstiftningen

Personuppgifter som behandlas:

Kontaktuppgifter: namn, postadress, e-postadress och mobilnummer.

Orderinformation

Laglig grund:

Rättslig förpliktelse

Behandlingen är nödvändig för att följa tvingande lag, d.v.s. bokföringslagen och Penningtvättslagsstiftningen.

Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet

Lagringsperiod: Uppgifterna behandlas i sju år i enlighet med bokföringslagen och penningtvättslagstiftning.

Datasäkerhet
Överföringen av dina personuppgifter sker via Secure Socket Layer (SSL). Det innebär att din data skyddas med kryptering, så att obehörig åtkomst till dina personuppgifter utesluts.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter? Dina personuppgifter behandlas främst av oss på Stålhästen Cyklar. Vi delar dina uppgifter med DreamLogistics för de hjälper oss hantera packning av beställda varor och i relevanta fall med Hedenstedt Risk & Försäkring för teckning av cykelförsäkring. Vi säkerställer att dina personuppgifter aldrig kommer att säljas eller att delas med andra personuppgiftsansvariga för marknadsföringsändamål. Vi delar även dina personuppgifter med våra externa IT-leverantörer för att vi ska kunna hantera våra förpliktelser mot dig och bedriva vår verksamhet. Våra IT-leverantörer behandlar endast dina personuppgifter på vårt uppdrag och har endast tillgång till uppgifterna för att fullgöra sina skyldigheter gentemot oss.

När du betalar på Stalhasten.se I syfte att hantera ditt köp kommer vi att dela dina personuppgifter med den betaltjänstleverantör vi använder för att hantera betalningen.

• Vid betalning med faktura (kredit) kan betaltjänstleverantören göra en kreditprövning.

• För att kunna leverera dina varor hem till dig eller till ett postombud samt för att kunna hantera eventuella returer kommer vi att dela dina personuppgifter med den transportör som du har valt i kassan.


Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?

Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via [email protected].
Återkalla ditt samtycke
Om du har samtyckt till att vi får behandla dina personuppgifter har du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av det lämnade samtycket. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum.
Rätt till tillgång
Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss samt tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss. Du kommer att få dessa uppgifter så snart som möjligt men inom 3 månader.
Rätt till rättelse
Du har även rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, samt genom att tillhandahålla information, komplettera ofullständiga personuppgifter.
Rätt till radering (rätten att bli bortglömd)
Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om:

• personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för
• om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen
• om du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för att fortsätta med behandlingen som väger tyngre än dina berättigade skäl att inte fortsätta
• när personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Stålhästen Cyklar omfattas av.

Rätt att invända mot behandling
Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Detta gäller dock inte om vi kan uppvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Det innebär att du har rätt att säga nej till nyhetsbrev och andra marknadsföringsutskick från oss. Om du invänder mot marknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.
Rätt att inge klagomål
Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel).
Ett sådant klagomål lämnas med fördel till tillsynsmyndighet för GDPR. I Sverige är denna myndighet Datainspektionen.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna. På begäran kommer vi att kostnadsfritt ge dig den data som vi har lagrat om din person. Om du behöver sådan information får du gärna skicka ett mail till [email protected]. Du kan även begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.

Stålhästen Cyklar AB
2021-08-01